Regulamin korzystania z usług Drukolandii będącej częścią Grupy Kamelot s.c Tomasz Załęcki, Maria Załęcka.

 

 1. Warunki ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Drukolandii będącej częścią Kamelot s.c. Tomasz Załęcki, Maria Załęcka (NIP 649-20-76-117) reprezentowanej przez Tomasza Załęckiego przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 20 s, 42-400 Zawiercie ? zwana w dalszej części regulaminu ,,Drukarnią?.
 2. Korzystanie z usług Drukarni oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.
 3. W sprawach nie uregulowanych przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 1. Warunki korzystania z usług Drukarni

 

 1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę pisemną: w postaci formularza zamówienia w wersji elektronicznej lub papierowej,  e-maila wyrażającego wolę zamówienia danej usługi bądź emaila akceptującego projekt zamówiony wcześniej drogą ustną/ telefoniczną
 2. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Drukarni swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury.
 3. Drukarnia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim, lecz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Rezygnacja z usług Drukarni powinna być złożona przez Klienta w formie pisemnej przed akceptacją projektu, w takim przypadku Klient obciążany jest kosztami w wysokości 40% kosztów netto zawartych w zaakceptowanej przez siebie ofercie cenowej po podpisaniu formularza zamówienia. W sytuacji, gdy Klient dokona rezygnacji z usług Drukarni po akceptacji projektu, koszty którymi obciążany jest Klient wzrastają adekwatnie do nakładów poniesionych przez Drukarni celem prawidłowego wykonania zleconego projektu.

 

III. Zasady akceptacji projektów

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez Drukarnię i w przypadku jego aprobaty tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym ? wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej pisemnej.  
 2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

3.Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez Klienta.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Drukarni.
 2. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Drukarni ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.
 3. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta do Drukarni celem wykonania zamówienia, powinna być sformatowana. Drukolandia nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki.
 4. Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania projektu i zostanie szczegółowo sprecyzowany w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klient zobowiązany jest do dostarczenia zawartości merytorycznej do projektu, powinien to uczynić w ciągu 3 dni od daty podpisania formularza zamówienia. Gdy Klient nie dostarczy niezbędnych informacji i materiałów w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, Drukarnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia.
 6. Termin wykonania usługi liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania przez klienta projektu graficznego.

 

 1. Kalkulacje kosztów projektów

 

 1. Drukarnia wykonuje kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 14 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
 2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.
 3. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 4. Kalkulacja jest ważna 21 dni od daty przesłania Klientowi przez pracownika Drukarni

 

 1. Płatność i ceny

 

 1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury VAT lub na podstawie zamówienia klienta jako formy zaliczki, co ustalane jest indywidualnie z Klientem.
 2. W przypadku braku indywidualnych uzgodnień co do terminu płatności oraz form płatności (np. zadatek) – faktury płatne są najpóźniej w dniu odbioru przez Klienta towaru.
 3. W sytuacji gdy termin płatności zostanie przekroczony, Drukarnia zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów wezwań do zapłat kierowanych do Klienta pozostającego w zwłoce.
 4. Ustalona z Klientem kwota w formularzu zamówienia obejmuje:

– wykonanie trzech różnych projektów graficznych po nie zaakceptowaniu poprzedniego,

– wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta,

– wykonanie ostatecznej wersji wybranego projektu.

 1. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnego z trzech projektów przedstawionych mu przez Drukarnię bądź liczba poprawek przekroczy trzy, cena ustalona w formularzu zamówienia i termin wykonania zamówienia ulega zmianie po uzgodnieniu pomiędzy Drukarnią a Klientem.
 2. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w cenę projektu.
 3. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Drukarni całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują Drukarni.
 4. Wszelkie produkty wykonywane na indywidualne zlecenie i drukowane z projektu klienta lub według ustalonych preferencji oraz są wykonane prawidłowo nie podlegają zwrotowi zgodnie z prawem – wynika to z faktu, iż przedmioty te zostały wykonane na indywidualne zlecenie kupującego i nie nadają się do dalszej odsprzedaży.
 5. Po wykonaniu projektu przez grafika nie dokonujemy zwrotów ze względu na fakt, iż praca grafika została wykonana i musi zostać opłacona.

 

 1. Warunki reklamacji
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od wykonania zamówienia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni licząc od momentu zgłoszenia reklamacji. 3. Drukarnia zastrzega, iż każdy wydruk może nieznacznie różnić się kolorami od przesłanego projektu lub wizualizacji, zawierać minimalne niezadrukowane pola (poniżej 2mm) co nie jest objęte reklamacją.
 4. Drukarnia nie gwarantuje powtarzalności koloru w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych.

VII. Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy)

Przedmioty wykonywane na zamówienie
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Drukarni oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków reklamacji.